معاون آموزشی

تعداد بازدید:۷۹۱

دکتر مهدی مومی پور

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده منابع طبیعی

  •   گروه زمین شناسی

  •   53532241 - 9861+

  • mumipur@Kmsu.ac.ir